นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
หนี้สินรวม
ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ล้านบาท

MENA ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถลากจูงหรือรถเทรลเลอร์ (Trailer) รถบรรทุก 4-10 ล้อ รถขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ และรถขนส่งสินค้าเฉพาะทาง ให้บริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จด้วยรถผสมคอนกรีตหรือรถมิกเซอร์ (Mixer) และขายสินค้าคอนกรีตผสมเสร็จ

ขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ
เราเชี่ยวชาญในการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ โดยได้รับความไว้วางใจจากบริษัทปูนซีเมนต์และบริษัทคอนกรีตชั้นนำของประเทศให้บริหารจัดการรถมิกเซอร์กว่า 472 คันด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี
ขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภค
เราคือ Logistic Solution ที่จะวางแผนการขนส่งสินค้าเพื่อตอบโจทย์ทุกการขนส่งให้กับผู้ว่าจ้าง พร้อมให้บริการขนส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้วยรถเทรลเลอร์ 18 ล้อ ทั่วประเทศไทยรวมถึงข้ามชายแดนประเทศลาวและกัมพูชา
ตัวแทนจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและวัตถุก่อสร้าง
เราเป็นตัวแทนจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จทั่วประเทศและทุกแบรนด์ชั้นนำ รวมถึงวัสดุ ก่อสร้างอื่นๆ อาทิปูนผงมอร์ต้า ผนังมวลเบา อิฐมวลเบา ไม้อัดแบบ ดินถมที่เสาเข็มคอนกรีต ฯลฯ

เอกสาร เพื่อนักลงทุน

งบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2567
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2566

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) (“MENA”) โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจ

ดูเพิ่มเติม